Sevärdheter

För dig som vill veta mer om trakten kring Ronneby eller vill boka guidade turer kontakta:
Ture Andersson • 0457-370 46

 

A. Kuggeboda

Byn hette tidigare Koggaboda och var en omlastningsplats för varor som kom hit med fartyg – koggar – under hansatiden på 1300 och 1400-talet.
I bodarna vid havet lagrades varorna som sedan fördes in till Ronneby för försäljning.

B. Torkö

Här fanns under sen medeltid ett fransiskanerkloster och ett kapell, Sankta Claras kapell. Mindre murrester är allt som finns kvar.
På ön finns stora stenbrott. Under 1900-talet skeppades stora mängder sten ut från ön.

C. Styrsvik – Lindö

Styrsvik har fått sitt namn av styrir, skeppshövding. Skeppet styrdes av en styråra som fanns på styrbord sida och sköttes av en styrman.
Under tidig medeltid låg Medelsta härads skepp i Styrsvik och kunde när vårdkasarna tändes segla ut till strid.
Vägen förbi Styrsvik för oss till Lindö natur- och kulturreservat. Bland Sveriges fågelskådare är Lindö udden känd fågellokal.
På udden vittnar skravelhögarna om ett betydande stenhuggeri under tidigt 1900-tal.

D. Göholm

Göholms gård är en av de få herrgårdarna i Blekinge. Denna jordegendom förvärvades av generalamiral Johan af Puke.
Han ledde den svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken 1790 (det s.k. Viborgska gatloppet) under svensk-ryska kriget 1788 – 1790.
Nötanabbens gravfält från vikingatiden är en stämningsfull plats att vila på vid en promenad längs havet.

E. Björketorpstenen

På Johannishusåsen finns ett av Blekinges mest berömda fornminnnen, Björketorpsstenen, som anses vara en av våra intressantaste runstenar.
Den drygt 4 meter höga stenen har en inskription med urnordiska runor som ristades in i stenen på 500-talet. Texten är en förbannelse – en galder.

F. Edestad kyrka

Kyrkan byggdes intill den offerkälla som i århundraden fått människor att bege sig till Edestad.Källan rann upp på nordsidan av en kulle och ansågs ha magiska krafter, särskilt vid midsommartid.Kyrkan blev en pilgrimskyrka dit människor vallfärdade för att få hjälp mot sina egna och andras sjukdomar.
Edestad kyrka blev en av de rikaste i de då danska provinserna.
Det äldsta träföremålet är ett krucifix, kornguden, som kan ses på Blekinge museum tillsammans med många andra medeltida träskulpturer från denna kyrkas glansperiod. Predikstolen från 1600-talet är berömd.
Klockstapeln är troligen från 1500-talet och Blekinges äldsta.

G. Eringsboda

Byn ligger mjukt inbäddad i böljande skog. Besök den gamla hembygdsstugan och lär mer om traktens spännande historia.
Niels Elleys sten om Utvandrarna står vid Utvandrarnas väg som går genom Eringsboda. Den står just där, där man vanligtvis övernattade på väg mot hamnen i Karlshamn.
Den lilla hembygdsgården är den ända äldre byggnaden som finns i Eringsboda. Där förvaras dokument och en doktorsavhandling om utvandringen från Eringsboda.

H. Skuremåla

Namnet kommer av det närliggande grottområdet Anglestue, där berget är ”skuret” med lodräta sprickor och mäktiga block. I Skuremåla finns ett naturreservat av stort geologiskt intresse.

I. Johannishus slott

Slottet byggdes 1772 efter ritningar av C F Adelcrantz.Det är byggt i fransk renässansstil och ligger i en lummig park omfluten av Listerbyån.
Godset grundades 1670 av Nils Skunck. Egendomen fick säterifrihet och kallades Skunckenberg.
1684 kom godset i familjen Wachtmeisters ägo genom generalamiral Hans Wachtmeister. Han hade av kung Karl XI fått i uppdrag att förverkliga kungens planer på en ny huvudort för den svenska flottan, Karlskrona.
1769 ändrades godsets namn till Johannishus.
Tillsammans med Tromtö, Vambåsa och Edestad bildar Johannishus gods Blekinges största jordegendom och är en av de större i landet.

J. Johannishus

Johannishus skola är en av Sveriges äldsta skolor som ännu är i bruk. Den byggdes 1833 i klassisk stil, på initiativ av grevinnan Agathe Wachtmeister, 9 år före folkskolestadgans införande.

K. Hjortsberga kyrka

Hjortsberga kyrka byggdes i anslutning till det stora gravfältet på åsen. Kyrkan är en stenbyggnad i romansk stil. Vid utgrävningar har man funnit grunden till det som en gång var ett torn. Kyrkan är rikt utsmyckad och måste en gång ha haft stora tillgångar.

L. Listerby

Att ljustra är att fiska med hjälp av ljus och var en gammal fångstmetod, ur vilket ordet lister kan härledas. Utanför Listerby ligger en lummig, båtvänlig skärgård, som till stora delar är naturreservat. Under vikingatid skyddades kusten här med ett sinnrikt pålningssystem.

M. Yxnarums by

Yxnarum kan översättas med platsen för oxarna. Byns gamla anor bekräftas också av de rika vikingafynd som gjorts här.
Strax söder om byn finns Högarör, som är ett gravröse från bronsåldern ca 1000 år f.kr. Röset kallas i folkmun Yxnas hög efter vikingadottern i ”Wogn och Yxnas saga”.

N. Mölleryds by

Namnet kommer av ordet mölla (kvarn) och det fornsvenska ordet ryd som betyder röjning av en skogsmark.
Här finns en högloftsstuga som bevarats från 1600-talet.

O. Gärestad by

Byar med namn som slutar på -stad tillkom redan före vikingatidens början ca 800 e.kr. Jär är en sydsvensk beteckning för grusås och byanamnet kan tolkas som platsen på grusåsen.
I Gärestad finns bronsåldersrösen och rika fynd från vikingatiden.

P. Tromtö

Tromtö är en naturskön halvö som avsatts som naturreservat. Området domineras av högstammig bokskog med en unik fauna.
För den fågelintresserade erbjuder områdets våtmarker fina naturupplevelser.
Här på halvön ligger Tromtö herrgård, en slottsliknande byggnad i italiensk casinostil.

R. Hjortahammar

Här på grusåsen ligger ett av Blekinges största gravfält med över 100 synliga gravlämningar såsom skeppssättningar, treuddar och högar.
Här fanns under medeltiden en av Blekinges många bondehamnar.

S. Wambåsa

Wambåsa gård är centrum för jordbruksdriften vid Johannishus gods. Den magnifika ladugården i trä färdigställdes 1929 och var under årtionden Sveriges största.
Den nuvarande gården skapades på 1850-talet då många små enheter slogs samman och en plattgård bildades med väldränerade stora åkrar. Kring gårdens mangårdsbyggnad breder hagmarkerna ut sig.
En anlags våtmark har gynnat ett rikt och varierat fågelliv.

T. Aspan

Aspan är ett kulturellt och historiskt område främst känt från stenhuggartiden.
Här finns Aspan Kurs och lägergård som startade som koloni 1916, en av de första i Blekinge. Kolonins huvudman var då Majblomman med Rebecka Svensson som föreståndare.
Än i dag är en stor del koloniverksamhet både för svenska och internationella barn. Kursgården erbjuder även boende för allmänheten, konferenser för företag samt temadagar för skolor m.m.
Kursgården har ett unikt läge vid kusten inom Blekinge Arkipelag. Med Aspan som utgångsläge kan man utforska de övriga sevärdheterna på denna sida genom kortare eller längre dagsetapper.

U. Vång by

Detta är den enda oskiftade byn i området.
I en kulle strax intill har sensationella fynd gjorts. Dessa visar att området haft en central position i Östersjöområdet under järnåldern. Fynden består av guldgubbar, bronsmasker m.m. som daterats från Kristi födelse till tidig medeltid.
Mer information finns i friluftsmuseet i Kyrkstallarna vid Hjortsberga kyrka.

V. Saxemara

Saxemara Båtvarv var sedan trettiotalet ett av Sveriges främsta båtbyggerier, med framförallt produktion av högklassiga fritidsbåtar och yachter som kännemärke. Sedan 2006 ägs det av Blekinge Museum och drivs sedan 2014 av båtbyggaren Niklas Nyström som ”levande kulturarv”. Besökaren får uppleva klassiskt båthantverk, får njuta av otaliga vackra träbåtar och kan insupa den helt unika varvsmiljön. Sommaren i Saxemara bjuder också på underbar kustnatur, lata dagar vid havet och stundom också på musik- och humorunderhållning på varvets brygga!

X. Gribshunden

På 10 meters djup, norr om St Ekön, har man funnit ett skeppsvrak som troligen var den danske kungen Hans huvudskepp och som förliste 1495.
Kungen var på väg till Kalmar då eld bröt ut ombord, fartyget sjönk och många omkom.
Fyndet är en marinarkeologisk sensation. Det är det enda exemplet av den första generationens krigsfartyg som fanns i Östersjön. Det visar hur de första moderna krigsfartygen såg ut.
Skeppet är stort, kanske över 30 meter långt, vilket var mycket under senmedeltid. Det är kravellbyggt, det vill säga byggt med borden liggande tätt på höjden.
Mer information finns på Blekinge museum.

Y. Borgarberget

Borgarberget är en fornborg nära Levalunda by. Detta var en plats för tillflykt och försvar, beläget på ett stort flyttblock 100m gånger 50m.
Väster om berget ligger Halsjön som innan den sänktes nådde ända fram till bergskanten.
Fornborgarna anlades från Kristi födelse och ca. 1000 år framåt. Störst betydelse hade de under folkvandringstiden (400-talet e. kr.).
En annan berömd fornborg är Silverberget nära Ronneby Brunn.