Stadgar

STADGAR FÖR BLEKINGEPÄRLOR

IDEELL FÖRENING
org-nr 802430-6782
Reviderad 2011-11-21.

§1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Blekingepärlor, ideell förening.
§1b.
Den 3 november 2011 bildades Konst-och Hantverkssektionen. Sektionen lyder under föreningen.

§2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att gynna vår bygds näringsliv och turism genom att uppmärksamma vår trakts natur-och kulturvärden och uppmuntra, utveckla och exponera det konsthantverk och småföretagande som finns här. Därmed verkar vi för en livskraftig och bovänlig landsbygd.

§3 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Ronneby kommun.

§4 MEDELMSKAP
Till medlem antages fysisk och/ eller juridisk person som stöder föreningens ändamål och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Varje medlem äger en röst.

§5 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet.

§6 UPPSÄGNING AV MEDLEMSSKAP
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen och tillställas styrelsen.

§7 UTESLUTNING
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. Den som har uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Årsmötet är beslutsamt om hälften av medlemmarna är närvarande under mötet.

§8 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad. Extra möte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. Varje medlem har en röst. Rösträtt genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan medlem. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denna av den som styrelsen utsett. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen genom brev eller e-post. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara utsänt tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet. Kallelse till extra möte skall vara utsänd senast en vecka före mötet. I kallelsen skall angivas ärenden som skall bli föremål för behandling.

§9 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst fem ledamöter samt högst två suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter väljs för en mandattid på två år. Årsmötet utser ordförande för ett år i taget, övriga befattningshavare utser styrelsen inom sig.

§10 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör eller dem som styrelsen därtill utser.

§11 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och högst en revisorsuppleant. Revisorer och revisorsuppleanter får utses både inom och utom medlemskretsen.

§12 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. Styrelsen agerar endast inom de budgetramar som fastställs av årsmötet.

§13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande möten.

§14 FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

§15 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande möten. Ändring av dessa stadgar kan även ske vid ett och samma möte under förutsättning att samliga röstberättigade medlemmar är företrädda och eniga i beslutet.